fbpx


algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

Onder Organisator: SterkWater

Onder Deelnemer: houder van een op naam gekocht ticket voor SterkWater.

Onder Cateringpartner : Onze cateringpartner, verzorgt de amuses, het diner en drank.

Onder locatie : Locatie waar betreffende editie van SterkWater plaatsvindt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van het evenement ‘SterkWater’ worden gesloten. Door aanschaf van een ticket gaat deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2 Tickets

Met de aanschaf van een ticket heeft deelnemer op de in het ticket genoemde dag in ieder geval recht op het volgende:

§ toegang tot locatie
§ volledig verzorgd diner inclusief drankarrangement

Indien het Evenement onverhoopt wordt verschoven naar een andere datum zal het aangeschafte ticket geldig blijven voor het vervangende Evenement.

Deelnemer kan tegenover Organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden. Derden kunnen tegenover Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen. In geval de vastgestelde data en/of tijdstippen gewijzigd worden, blijven deze algemene voorwaarden ongewijzigd van kracht.

Artikel 3 Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord is Organisator het recht voorbehouden het Evenement te annuleren dan wel te verschuiven naar een andere datum en/of locatie. Onder overmacht wordt in dit geval o.a. bedoeld: slechte weersomstandigheden, brand etc. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door annulering dan wel door verschuiving van het Evenement zoals hierboven vermeld. In het geval van verschuiving dan wel annulering zal Organisator de Deelnemer hiervan op gepaste wijze op de hoogte stellen.

Artikel 4 Beeldrechten

Bij deelname aan SterkWater stemt Deelnemer in met het gegeven dat er mogelijk beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers. Deelnemer stemt ook in met het openbaar maken of verveelvoudigen van deze beelden, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door SterkWater geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement. Indien u niet op beeld gezet wenst te worden, dient u dit voorafgaand aan uw deelname kenbaar te maken aan de organisatie.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de Deelnemer. Hieronder vallen onder meer verlies, diefstal, schade of onrecht van welke orde dan ook, behalve in geval van bewezen en grove nalatigheid door Organisator. Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de activiteiten van cateringpartner. De Deelnemer is zich hiervan bewust en komt op eigen risico naar de activiteiten van de Organisator.

Artikel 6 Locatie

Door de aanschaf van een SterkWater ticket en het betreden van de locatie waar SterkWater plaatsvindt accepteert u – indien beschikbaar – de bezoekvoorwaarden van deze locatie. Hieronder vind u een overzicht van deze voorwaarden:

Locatie Muiderslot : https://muiderslot.nl/bezoekvoorwaarden/

Artikel 7 Annulering

Deelnemer kan tot 7 dagen voor aanvang van de gekozen datum gratis annuleren. Een volledige restitutie is dan mogelijk. Bij een annulering van tussen de 7 dagen en 48 uur van tevoren wordt ofwel 50% gerestitueerd ofwel een voucher verleend. Bij annuleren binnen 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 


stuur mij een bericht bij een nieuwe editie!

Melding

We staan er klaar voor. Met spannende menu's, fantastische verhalen en popelend om jullie mee de prachtige forten op te nemen. Maar… we moeten nog even geduld hebben. We werken hard om je binnenkort weer te kunnen verrassen met nieuwe en/of oude edities. De komende tijd ontwikkelen we onze concepten verder. Om het nog gaver te maken en te zorgen dat we ook in coronatijden veilig en gezond een fantastische editie kunnen beleven.

Mocht je een ticket hebben gekocht dan heb je daarover van ons mail gehad. SterkWater sluit zich aan bij de ‘Bewaar je ticket, geniet later’-regeling die door de hele culturele sector gedragen wordt. Hierdoor blijft je ticket voor SterkWater geldig voor volgende edities van SterkWater en van ons andere concept De Maaltuin. Op welke locatie je maar wilt.